Infolinka a dotazy na termíny tisku: +420 777 846 900

GDPR

POZOR - NAŘÍZENÍ GDPR - ČTĚTE PEČLIVĚ!

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) vás musíme informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší obchodní spoluprací. Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje v rámci vzájemné obchodní spolupráce, včetně jména a příjmení osoby objednávající a osoby určené jako odběratel a jejich kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) jsou zpracovávány společností Studio KKB, s.r.o. se sídlem Hrotovická 1184, Třebíč. Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely vzájemné obchodní spolupráce, včetně zasílání našich objednávek Vaší společnosti, přebírání zboží nebo služeb, fakturace, vzájemné komunikace, přičemž v takovém případě je zpracování Osobních údajů nezbytné za účelem splnění smlouvy – právním základem takového zpracování Osobních údajů je tak smlouva;  dále pak pro účely plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů – právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností. Osobní údaje u nás budou uloženy po dobu našeho obchodního vztahu a dále pak po ukončení našeho obchodního vztahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 2 let od ukončení našeho obchodního vztahu.  Osobní údaje můžeme dále předávat následujícím subjektům: (i) našich zpracovatelům; (ii) finančním úřadům; (iii) zájemcům o produkty Studio KKB, s.r.o.; (iv) subjektům, jejichž  spolupráce je nutná k vybavení vaší objednávky a (v) případně dalším subjektům státní správy. Máte právo požadovat přístup ke svým údajům, tzn. právo od nás získat potvrzení, zda jsou či nejsou Osobní údaje zpracovány, a pokud jsou zpracovány, pak máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů. V případech, kdy je zpracování Osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné důvodu pro zpracování Osobních údajů, v opačném případě nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat. Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatňovat  emailove adrese info@tiskoviny.shop nebo tel. čísle 777 846 900

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým např. pro ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na další vzájemnou obchodní spolupráci.