Infolinka a dotazy na termíny tisku: +420 777 846 900

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio KKB s.r.o.
Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč

tel.: +420 777 846 900
e-mail: info@studiokkb.cz

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. účtu: 2116545001/5500
IČ: 26973430, DIČ: CZ26973430
Firma je registrovaná v OR u KOS Brno, oddíl C, vložka 49180

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro uzavřenou smlouvu mezi společností STUDIO KKB s.r.o. a jejím zákazníkem. Společnost Studio KKB,s .r.o. je jediným a výhradní provozovatelem serveru www.tiskoviny.shop. Smlouvu lze uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku či osobně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (prodávajícího) a zákazníka (objednatel, kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novely. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který je spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Smlouva o dílo (zhotovení věci na zakázku) – objednávka objednatele je návrhem smlouvy o dílo a samotná tato smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany zhotovitele). Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Zakázky mají standardní dobu dodání 7 pracovních dní od schválení korektury (některé zakázky mohou mít delší dobu dodání s ohledem na náročnost jejich zpracování), stav své objednávky může objednatel sledovat po přihlášení se do administrační části systému na webových stránkách www.tiskoviny.shop. Zakázku lze odebrat osobně na naší adrese Třebíči nebo ji zaslat přepravními službami PPL nebo Česká pošta.

Pokud je zakázka dodána prostřednictvím přepravce, je kupující, který není spotřebitelem, povinen provést kontrolu dodaného zboží v momentu jeho doručení nebo bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Pokud dodané zboží bude vykazovat vady, musí tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu nebo bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky nahlásit dodavateli. V opačném případě nemusí dodavatel na pozdější reklamace bezvadnosti zásilky brát zřetel.

Spotřebitel by v případě doručovaného zboží přepravcem měl učinit rovněž kontrolu zásilky a případné vady zásilky uvést do přepravního protokolu či je bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli. Předejde tak možným komplikacím s uplatněním práv plynoucích s odpovědností dodavatele za vady věci při jejím převzetí. Má také právo poškozenou zásilku nepřijmout, což se potvrdí zápisem do přepravního protokolu nebo jiným prokazatelným způsobem. Nicméně pokud spotřebitel neučiní tak, jak je výše uvedeno, nezbavuje ho to práva stav dodané zásilky reklamovat u dodavatele. Při takové reklamaci se bude vycházet zejména z podepsaného přepravního dokladu, ale i dalších relevantních skutečností prokazujících (bez)vadnost vnějšího stavu zásilky. Spotřebitel je těmito obchodními podmínkami a samotným přepravním protokolem informován o tom, že podpisem tohoto protokolu souhlasí s vnějším stavem dodané zásilky, kterým lze presumovat i nepoškození věci samé vzniklé přepravou.

Způsoby platby

Zakázku lze uhradit hotově, převodem nebo dobírkou. Z uvedených možností zákazník vybere pro něj nejvhodnější možnost v průběhu procesu objednávky. V základní nabídce je uvedena pouze možnost platby na dobírku, pokud chce zákazník platit převodem, je nutné se nejdříve na povolení této volby domluvit na tel. 777 846 900. Cena je pro spotřebitele uvedena bez DPH i včetně DPH. Dodavatel je plátce DPH.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud je uzavřena kupní smlouva, ručí prodávající spotřebiteli za bezvadnost zboží v momentě jeho převzetí. V případě, že věc není v tomto momentě ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo na opravu, není-li zvolená možnost kupujícího možná, má právo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která se projeví v prvních šesti měsících od převzetí věci, se považuje za vadu, kterou měla věc již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka a reklamace – spotřebitel

Na zhotovenou věc na zakázku (smlouva o dílo) je poskytována záruční doba 6 měsíců. Reklamaci uplatní spotřebitel u dodavatele bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do 7 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstraněné vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má spotřebitel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady.

Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu vzniklou prokazatelně při výrobě, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční práva spotřebitele – smlouva o dílo

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.

Při zhotovení věci na zakázku má spotřebitel právo:

 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
 • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Záruka a reklamace – nikoli spotřebitel (podnikatel)

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady a jejich uplatnění se řídí obchodním zákoníkem (z. č. 513/1992 Sb.). Dodavatel může v případě uplatnění těchto práv kupujícím, objednatelem, který není spotřebitelem, přiměřeně použít ustanovení těchto obchodních podmínek, které se týkají spotřebitele a jeho práv.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internet), může od smlouvy spotřebitel (nikoli podnikatel) odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14ti dnů od převzetí plnění. Toto právo je ze zákona vyloučeno v následujících případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Pokud se rozhodnete, jako spotřebitel, pro odstoupení od smlouvy a využít tak svého práva, musíte odstoupení od smlouvy prokazatelně doručit nejpozději do 14ti dnů naší společnosti. Předpokladem je samozřejmě souběžné či bezodkladné dodání prodané věci. Finanční prostředky jsou pak vráceny nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Upozorňujeme, že toto právo spotřebitele není v našem případě možné prakticky použít na zakázkovou výrobu tiskovin v našem internetovém obchodě. Zhotovení zakázek spočívá vždy v dodání takového zboží, které je upraveno dle přání spotřebitele, což je zákonnou výjimkou pro nemožnost uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů.